Entries from 2016-09-09 to 1 day

ບົດສົນທະນາ (1)

ມື້ນີ້ຊິມາຂຽນ ແລະ ກ່ຽວກັບບົດສົນທະນາໃນພາສາຈີນ. ບົດສົນທະນາທີ່ຈະຂຽນຕໍ່ໄປນີ້ແບ່ງເປັນ 3 ສະຖານນະການຄື: ການທັກທາຍ, ການຂອບໃຈ, ແລະ ການແຍກທາງກັນ. 1. ການທັກທາຍ A: 你好( Ni hao)。 B: 你好( Ni hao)。 A: 初次見面(Chu ci jian mian) ,请多关照(Qing duo …